2012/157/EU: Kommissionens beslut av den 7 december 2011 om den ersättning som betalades ut av den grekiska organisationen för jordbruksförsäkringar (ELGA) under 2008 och 2009 [delgivet med nr K(2011) 7260] Text av betydelse för EES