YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) Föredragande av yttrande: Florent Marcellesi