Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/317 av den 2 mars 2018 om undantag från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller minsta avstånd från kusten och minsta djup för fartygsvad/not vid fiske efter klarbult (Aphia minuta) i vissa av Italiens territorialvatten (EUT L 62, 5.3.2018)