Mål C-367/18: Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo — Spanien) — María Teresa Aragón Carrasco m.fl. mot Administración del Estado (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 och artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — Jämförbara situationer — Motivering — Klausul 5 — Ersättning vid uppsägning på saklig grund av ett avtal om tillsvidareanställning — Ersättning utgår inte när anställningen för extraanställda upphör)