Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1959 z dnia 10 grudnia 2018 r. ustanawiająca odstępstwo od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Agrilus planipennis (Fairmaire) poprzez drewno pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8235)