Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10257 — Clearlake/TA Associates/Infogix) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 154/11