Υπόθεση T-410/20: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2020 — DZ Bank κατά ΕΣΕ