Věc T-410/20: Žaloba podaná dne 3. července 2020 – DZ Bank v. SRB