Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1114 (2018. gada 9. augusts), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5510) (Dokuments attiecas uz EEZ.)