Mål C-83/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Arbetsdomstolen – Sverige) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet mot Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (Seko) (Sjötransport — Frihet att tillhandahålla tjänster — Förordning (EEG) nr 4055/86 — Tillämplighet på transporter som utförs från eller till stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med hjälp av fartyg som är flaggade i ett tredjeland — Fackliga stridsåtgärder som vidtas i hamnar i en sådan stat till förmån för tredjelandsmedborgare som är anställda på dessa fartyg — Arbetstagarnas och fartygens nationalitet saknar betydelse för unionsrättens tillämplighet)