Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/207 av den 20 januari 2015 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller modellerna för framstegsrapporten, för inlämning av uppgifter om större projekt, för den gemensamma handlingsplanen, för genomföranderapporterna om målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för förvaltningsförklaringen, revisionsstrategin, revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten samt metoden för utförande av kostnads-nyttoanalysen och, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013, vad gäller modellen för genomföranderapporter om målet Europeiskt territoriellt samarbete