Förslag till avgörande av generaladvokat N. Jääskinen föredraget den 19 mars 2015.#Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Dialogue social och Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl. och Beaudout Père et Fils SARL mot Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social m.fl.#Begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État (Frankrike).#Begäran om förhandsavgörande – Artikel 56 FEUF – Frihet att tillhandahålla tjänster – Principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen – Skyldigheten att lämna insyn – Tillämpningsområdet för denna skyldighet – Nationella kollektivavtal – System för sociala trygghetssystem som kompletterar det allmänna systemet – Arbetsmarknadens parter utser ett försäkringsorgan som ansvarar för förvaltningen av systemet – Systemet görs bindande för samtliga arbetstagare och arbetsgivare i den berörda branschen genom en ministerförordning – Begränsning av verkningarna i tiden av domstolens förhandsavgörande.#Förenade målen C-25/14 och C-26/14. Förslag till avgörande av generaladvokat N. Jääskinen föredraget den 19 mars 2015