Φαρμακευτικά προϊόντα — Κατάλογος προϊόντων στα οποία χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας από τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 2020/C 123/07