Sprawa C-341/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Dortmund — Niemcy) — Domnica Petersen przeciwko Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 2 ust. 5 i art. 6 ust. 1 — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek — Przepis krajowy przewidujący granicę wieku 68 lat dla wykonywania działalności dentysty ubezpieczenia zdrowotnego — Zamierzony cel — Pojęcie „środka koniecznego dla ochrony zdrowia” — Spójność — Odpowiedni i właściwy charakter środka)