Ψήφισμα (ΕΕ) 2020/1845 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2020, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018