Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de räntesatser för återkrav av statligt stöd och referens-/diskonteringsräntor som gäller för Eftastaterna från och med den 1 juni 2020 (Offentliggörs i enlighet med reglerna om referens- och diskonteringsräntor i del VII i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd och artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/COL av den 14 juli 2004 (EUT L 139, 25.5.2006, s. 37 och EES-supplement nr 26/2006, 25.5.2006, s. 1.)) 2020/C 300/03