Věc C-664/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2020 Jednotným výborem pro řešení krizí proti rozsudku Tribunálu (osmého rozšířeného senátu) vydanému dne 23. září 2020 ve věci T-420/17, Portigon AG v. Jednotný výbor pro řešení krizí