Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1575 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie oceny i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest pracownikiem wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2020/54)