Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. detsembri 2005.  aasta otsus kohtuasjas C-220/03: Euroopa Keskpank versus Saksamaa Liitvabariik (Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokoll — Kokkulepe Euroopa Keskpanga asukoha kohta — Vahekohtuklausel — EKP poolt renditud kinnisvara — Rendisummades sisalduvad kaudsed maksud)