Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της 8ης Δεκεμβρίου 2005 , στην υπόθεση C-220/03: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — Συμφωνία περί της έδρας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας — Ρήτρα διαιτησίας — Ακίνητα μισθωμένα από την ΕΚΤ — Έμμεσοι φόροι ενσωματούμενοι στα μισθώματα)