Решение на Съда (голям състав) от 6 септември 2011 г. Решение на Съда (голям състав) от 6 септември 2011 г.#Lady & Kid A/S и други срещу Skatteministeriet.#Искане за преюдициално заключение: Østre Landsret - Дания.#Невъзстановяване на недължимо платен данък - Неоснователно обогатяване поради съществуващата връзка между въвеждането на този данък и премахването на други данъци.#Дело C-398/09.