Κανονισμόσ (ΕΕ) [2020/2011 τησ Ευρωπαϊκήσ Κεντρικήσ Τράπεζασ της 1ης Δεκεμβρίου 2020 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43) (ΕΚΤ/2020/59)