BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) Fiskeriutskottet Föredragande: Gabriel Mato