Mål C-77/20: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 11 februari 2021 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal – Irland) – brottmål mot K.M. (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma fiskeripolitiken – Förordning (EG) nr 1224/2009 – Kontrollsystem för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken – Användning ombord på ett fiskefartyg av utrustning för automatisk sortering efter fiskens storlek – Artikel 89 – Åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna – Artikel 90 – Straffrättsliga sanktioner – Proportionalitetsprincipen)