Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 24/15