Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1980 z 26. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín