Υπόθεση C-189/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Högsta förvaltningsdomstolen (Σουηδία) στις 4 Απριλίου 2016 — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck κατά Pensionsmyndigheten