Позиция (ЕС) № 12/2021 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета Приета от Съвета на 19 април 2021 година