Rådets ståndpunkt (EU) nr 20/2016 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen Antagen av rådet den 17 oktober 2016 (Text av betydelse för EES )