Stanowisko Rady (UE) nr 20/2016 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową Przyjęte przez Radę w dniu 17 października 2016 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG )