Позиция (ЕС) № 20/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура Приета от Съвета на 17 октомври 2016 г. (Текст от значение за ЕИП )