Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2018 om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))