Legal notices - EU Law and Publicaitons - O Uradu za publikacije

Legal Notice - Title

Pravna obvestila

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

Legal Notice - Disclaimer

Izjava o omejitvi odgovornosti

Urad za publikacije želi s tem spletiščem izboljšati javni dostop do informacij o zakonodaji, publikacijah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je pravočasna objava točnih informacij. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti.

Vendar Urad za publikacije ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Te informacije:

 • so zgolj splošne in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov;
 • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;
 • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih strani, ki jih službe Urada za publikacije ne upravljajo in za katere Urad za publikacije ne prevzema nikakršne odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Opozarjamo, da ne moremo jamčiti, da so spletni dokumenti natančna kopija uradno sprejetih besedil. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana različica in od 1. julija 2013 dalje tudi elektronska različica na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravni učinek.

Prizadevamo si, da bi morebitne tehnične napake kar najmanj ovirale vaše delo. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso popolnoma brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo motile ali kako drugače vplivale na naše storitve. Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti v zvezi s težavami, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

Izjava ne omejuje odgovornosti Urada za publikacije za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, ki jih po tej zakonodaji ni mogoče izključiti.

pravna obvestila – obvestilo o avtorskih pravicah

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 2019–2021


Za ta splošna načela ponovne uporabe veljajo pogoji, določeni v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah. Zato svetujemo, da uporabniki preverijo obvestila o avtorskih pravicah za posamezne publikacije.

Uporaba gradiva (npr. besedila, fotografij, slik, grafikonov itd.), za katero veljajo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, je možna ob predhodni pridobitvi dovoljenja imetnika avtorske pravice. To velja za fotografije, prikazane v uradnem imeniku Evropske unije (EU WhoisWho) in v razdelku Dogodki (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events).

Navedeno splošno dovoljenje ne velja za logotipe in blagovne znamke.

Za vsa druga vprašanja glede avtorskih pravic pišite na: op-copyright@publications.europa.eu

Pravno obvestilo – varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije o obdelavi in varstvu osebnih podatkov.

Obdelava podatkov: registracija uporabnika na spletišču Urada za publikacije Evropske unije (portal Urada za publikacije), vključno s spletno stranjo Publikacije EU (nekdanja spletna knjigarna EU Bookshop)

Upravljavec podatkov: Urad za publikacije Evropske unije, enota C.1, Portal Urada za publikacije

Referenčna oznaka: DPR-EC-00449

Kazalo

 1. Uvod
 2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke
 3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke
 4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo
 5. Kako dolgo hranimo osebne podatke
 6. Kako varujemo vaše osebne podatke
 7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu jih razkrijemo
 8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavite
 9. Kontaktni podatki
 10. Več informacij

1. Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001).

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj vaše osebne podatke obdelujemo, kako vse predložene osebne podatke zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. Navaja tudi kontaktne podatke odgovornega upravljavca podatkov za uveljavljanje vaših pravic, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi z obdelavo registracije uporabnika na spletišču Urada za publikacije Evropske unije (portal Urada za publikacije), vključno z razdelkom Publikacije EU (nekdanja spletna knjigarna EU Bookshop), ki jo izvaja enota C.1 Portal Urada za publikacije pri Uradu za publikacije Evropske unije, so navedene spodaj.

2. Zakaj zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke

Namen postopka obdelave podatkov: Enota C.1 Portal Urada za publikacije pri Uradu za publikacije Evropske unije zbira in uporablja vaše osebne podatke za registracijo uporabnika na spletišču Urada za publikacije Evropske unije (v nadaljevanju „portal Urada za publikacije“), vključno s storitvami naročanja tiskanih publikacij na spletni strani Publikacije EU.

Postopek obdelave zajema vzdrževanje seznama, ki vsebuje osebne podatke v podatkovni zbirki.

Podatki se uporabljajo na anonimiziran način za študije in/ali statistične namene, da bi izboljšali storitev.

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za samodejno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke

Razlogi za obdelavo osebnih podatkov:

– obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije

in

– posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dovolil obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov.

Pravna podlaga za obdelavo: Pooblastilo Urada za publikacije, Sklep 2009/496/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 26. junija 2009 o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije

4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo

Za ta postopek obdelave enota C.1 Portal Urada za publikacije pri Uradu za publikacije Evropske unije zbira naslednje kategorije osebnih podatkov.

Obvezni podatki za popolni uporabniški račun:

 • ime
 • priimek
 • elektronski naslov
 • geslo (šifrirano)

Obvezni podatki za račun z eno samo prijavo (podatki, pridobljeni z zunanjih strani, denimo Facebook, Twitter ali EU Login):

 • uporabniško ime
 • e-naslov (ne velja za Twitter)
 • ime
 • priimek

Neobvezni podatki:

 • telefonska številka
 • področje zanimanja
 • status uporabnika
 • vrsta naslova
 • ime (se lahko razlikuje od obveznih podatkov)
 • priimek (se lahko razlikuje od obveznih podatkov)
 • ulica in številka
 • poštna številka
 • kraj
 • država
 • e-naslov (se lahko razlikuje od obveznega e-naslova)
 • telefonska številka na naslovu
 • vrsta uporabnika
 • organizacija
 • oddelek
 • funkcija

Navedba osebnih podatkov za uporabo portala Urada za publikacije ni obvezna. Vendar je navedba osebnih podatkov obvezna, če želite uporabljati celoten nabor storitev, ki jih ponuja račun, denimo „Moji naslovi“, „Moji seznami“, „Moje miniaplikacije“, „Moja naročila“, „Moj profil“, „Moja obvestila“, „Moje ocene“, „Moja iskanja“ in „Moji viri RSS“.

Navedba osebnih podatkov je obvezna tudi pri naročilu publikacije za pošiljanje na domači naslov.

5. Kako dolgo hranimo osebne podatke

Enota C.1 Portal Urada za publikacije pri Uradu za publikacije Evropske unije hrani podatke toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov, zlasti za zagotovitev zahtevanih storitev. Če odprete popolni račun, lahko svoje osebne podatke po želji izbrišete (z možnostjo Izbris računa in profila).

Po treh letih nedejavnosti boste prejeli elektronsko sporočilo. Če po enem mesecu ne odgovorite, bo vaš račun samodejno izbrisan.

6. Kako varujemo vaše osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se hranijo na strežnikih Evropske komisije ali njenega izvajalca ARCANIA SASU, ki skrbi za naročila tiskanih različic publikacij. Za obdelavo podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Za varovanje osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganje izgube podatkov, spremembo podatkov ali nepooblaščen dostop, pri čemer se upošteva tveganje, ki ga predstavljata obdelava in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganje izgube podatkov, spremembo podatkov ali nepooblaščen dostop, pri čemer se upošteva tveganje, ki ga predstavljata obdelava in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu jih razkrijemo

Dostop do vaših osebnih podatkov ima pooblaščeno osebje Komisije na podlagi načela potrebe po seznanitvi. To osebje zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti.

Informacij, ki jih zbiramo, ne bomo posredovali tretjim osebam.

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavite

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate posebne pravice v skladu s členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov. Kjer je to primerno, imate tudi pravico do ugovora na obdelavo osebnih podatkov in do prenosljivosti podatkov.

Privolili ste v predložitev svojih osebnih podatkov enoti C.1 Portal Urada za publikacije pri Uradu za publikacije Evropske unije za ta postopek obdelave podatkov. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete, tako da o tem obvestite upravljavca podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9 spodaj.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave, to jasno navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno v razdelku 10 spodaj).

9. Kontaktni podatki

– Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se prek spodnjih kontaktnih podatkov obrnite na upravljavca podatkov – enoto C.1 Portal Urada za publikacije pri Uradu za publikacije Evropske unije, info@publications.europa.eu.

– Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (data-protection-officer@ec.europa.eu).

– Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe št. 2018/1725, se lahko pritožite pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov(dps@edps.europa.eu).

10. Več informacij

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Komisije. Dostop do registra: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ta postopek obdelave podatkov se v registru pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-00449