Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek II – Svet