Vec C-489/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin (Nemecko) 26. júna 2019 — trestné konanie proti NJ