Υπόθεση C-489/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Kammergericht Berlin (Γερμανία) στις 26 Ιουνίου 2019 — Ποινική διαδικασία κατά NJ