Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1500/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή συστήματος διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, από τη Ρωσική Ομοσπονδία προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)