Rådets beslut (EU) 2020/2022 av den 4 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet (Text av betydelse för EES)