Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu) (Euroopan unionin virallinen lehti L 351, 20. joulukuuta 2012)