Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 219, 01 Σεπτέμβριος 2004