2008/394/ЕО: Решение на Комисията от 30 април 2008 година за уравняване на сметките на някои разплащателни агенции в Германия, Италия и Словакия по отношение на разходите, финансирани от секция Гарантиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), за финансовата 2006 година (нотифицирано под номер C(2008) 1709)