Γραπτή ερώτηση E-0105/05 υποβολή: Andreas Schwab (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Προστασία από επικαλύψεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού