Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 218, 23 Αύγουστος 2007