Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 144, 14 Ιούνιος 2005