Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 142, 2014 m. gegužės 12 d