Официален вестник на Европейския съюз, C 142, 12 май 2014 г