Úradný vestník Európskej únie, L 146, 11. jún 2010