Úradný vestník Európskej únie, C 7, 12. januára 2015