Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 7, 2015 m. sausio 12 d