Официален вестник на Европейския съюз, C 7, 12 януари 2015 г